Wat betekent?

Op onze verdere wandeling over de Antieke Langendijk treft het oog een ledig staande brouwerij, die weleer werden gedreven via destijds zaligen Joost Gerritsz betreffende Ylen; een van een heleboel, die sedert 1600 werden verlaten of uitgebroken, waarover Bleyswijck schrijft.

Dit komt mij voor, het Over Mierevelt, welke ook in overige genres moet beschikken over uitgemunt het portretteren tot bestaan hoofdstudie maakte teneinde een overweging, het het maken betreffende portretten voordeliger uitkomsten beloofde dan dit historische genre, waarin hij volgens het oordeel met ‘konstverstandigen’ ingeval deze "daer sijn stuck af gemaeckt had", absoluut alsnog heel wat treffelijker spullen zou beschikken over voortgebracht, vervolgens hij in een zeer goede afbeeldingen met allerhande potentaten en goede ‘personagiën’ vermocht te doen. Hij bracht zodoende een les over Cicero: -

Lucasgilde, dat hem eenmaal onder bestaan leden en regerende ‘Hooftluyden’ telde. Jammer, het zijn vaderstad, wier uiterlijk hij vereeuwigde op dit doek, geen enig voortbrengsel met zijn genie tussen hoofdhaar bezittingen mag tellen, verzucht Soutendam

zou deze mogen ontvangen 6 guldens weleens, zonder verdere. Een bezoek bij ons gezeten burger, die nauwelijks biljet had betreffende regenten, en waar hij geroepen werd "omme te visiteren hetgeen sieckte die hadde, sonder dat hij gebesicht (werden) omme denselven persone te cureren"

nog gebruikelijke meestoof, dat echter verder nagenoeg tot de antieke geschiedenis is kunnen behoren. Een dergelijk inrichting vind je in dit register voor geen enig ander woonhuis vermeld.

Met de zuidzijde van een Nieuwe Langedijk, van een stadswal gerekend, stond de woonhuis aangaande mr. Johan Schrevel ('de schrale' of magere.), welke 8 November 1593 tot pestmeester was benoemd of ‘aenghenomen’, blijkens de aantekening in dit 2e Memoriael over Burgemeesteren.

Teneinde ons zoveel voorbeelden te noemen: in dit huis betreffende ‘Juffrouwe Maria betreffende der Strijp’, in gelijke buurt, waren vóór 1600 ook niet niet zo vervolgens dertien haardsteden aanwezig. Bij de ommegang der Commissarissen vanwege 't werk aangaande 't haardstedengeld, werden via een dienstboden aangaande welke juffrouw verklaard, dat de woonhuis van hoofdhaar meesteresse tien haardsteden bevatte. Evenzo werden een haardsteden met het woonhuis, waarin Pieter Pietersz van Varich voor bestaan mamma dit brouwersbedrijf uitoefende, van elf op negen gebracht.

Onder vele daar wonende ambachtslui treffen wij molenaar Cornelis Cornelisz Groen, wiens benaming is vereeuwigd via den molen, die daar ter plaatse nog steeds zijn wieken draait. Twee honderd 2 en tachtig jaar geleden was deze hier alreeds als Groene's molen vertrouwd.

Behalve een brandewijnstoker woonde een pasteibakker, die met een paar ovens werkte. Aansluitend weer een koekbakker, de 2e in die omgeving. Nader nog een lakenbereider ofwel drapenier, welke een Delfse industrie uitoefende, waarvan een laatste sporen enig jaren geleden bestaan verdwenen.

Beantwoorden Allerbeste lieden, dit omvangrijke totaal kan zijn zoveel verdere waard vervolgens het persoonlijk waarde. Denk kracht ook niet macht.

‘Reynier, eertijds predicant’, had daar een woonhuis, het hij met twee zusters verhuurde. (Bedoeld kan zijn Regnerus Donteclock, slotenmaker Kasterlee met 1577-1590 bedienaar aangaande dit Goddelijk Woord in Delft, die in laatstgenoemd jaar tot Voorschoten vertrok. In overeenstemming met een legger over de verponding betreffende 1620 was dat woonhuis toen alsnog aldoor eigendom over een weduwe aangaande Reynier Donteclock, predicant) Behalve hem woonde de dochter betreffende wijlen Andries betreffende der Goes en eindelijk, op een zuidwesthoek betreffende de Nieuwstraat, een zesde kleermaker aan dat deel van dit Antieke Delft.

Even bovendien woonde een ‘heuyckmaecker’, wiens woonhuis heette ‘Inden Wenteltrap’. Deze vervaardigde het vrouwenkledingstuk huik genaamd, dat men een voorloopster aangaande een moderne regenmantel kan benoemen.

Ieder, die door geboorte, maatschappelijke rang en stand, ambtsbetrekking ofwel rijkdom boven een laagste klasse zijner medeburgers uitstak, vond er behagen in ofwel meende vanwege de eer met het volk, waartoe deze trots behoorde, verplicht te zijn een kunst in hare menigvuldige uitingen te beschermen en zodoende tot hare beoefening te prikkelen.

Het noordelijke stuk met de oostzijde van een Voorstraat –oudtijds ‘de Andere Delft’ geheten -viel onder dit iemand anders stadskwartier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *